Први светски рат, Солунски фронт


Пожарска коса, Говедарски камен, Катунац, серпентина Доњи Пожар–Глогот.

   

««